همه ابهامات لیست ۲۴ نفره تیم ملی فوتبال

لیست ۲۴ نفره تیم ملی فوتبال برای اردوی ترکیه با ابهامات زیادی روبروست.