نمایشگاه قوچ‌ها در انگلیس‎

در نمایشگاه سالانه قوچ ها در شهر کسویک، چوپان های سراسر انگلیس بهترین قوچ های خود را به نمایش می گذارند.