ساخت کلینیک‌های ویژه در کشور در مراحل نهایی است

مشاور معاون درمان در امور بیماری‌های وزارت بهداشت درخصوص پیشرفت فیزیکی ساخت کلینیکها گفت: درحال حاضر، روند فیزیکی ساخت این کلینیکها در کشور با پیشرفت ۹۰ درصدی روبرو است.