اتفاق عجیبی که برای تلفن همراه بازیکن پرسپولیس افتاد!

تلفن همراه یکی از بازیکنان پرسپولیس به شکل عجیبی گم شده است!